විදේශ පුරවැසි ලියාපදිංචි කිරීම් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි කිරීම

විදේශ පුරවැසි ලියාපදිංචි කිරීම් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි කිරීම

කොහිද

ඔබට පහත කාර්යාලවලදී පුරවැසිභාවය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට හෝ ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු වෙනස් කිරීමට හැකිය:

 • වියා ලාගා, 12
 • Via Larga, 12
 • වියා බොයිෆාවා, 17
 • Via Boifava, 17
 • වියා පැරවියා, 26
 • Via Paravia, 26
 • වියාලෙ උන්ගෙරියා, 29
 • viale Ungheria, 29
 • වියා ඔග්ලියෝ, 18
 • Via Oglio, 18
 • වියා ක්වාරෙන්ගි, 21
 • Via Quarenghi, 21
 • වියා සැන්සොවිනො, 9
 • Via Sansovino, 9
 • පි. ලෙ ස්ටොවානි, 3
 • P.le Stovani, 3
 • වියාලෙ ටිබෝල්ඩි, 41
 • Viale Tibaldi, 41
 • වියාලෙ ලෙජියෝන් රොමානෙ, 54
 • Viale Legioni Romane, 54
 • ලාගෝ ඩි බෙනඩෙටි, 1
 • Largo De Benedetti, 1
 • වියා පසෙරිනි හරහා, 5
 • Via Passerini, 5
 • පි. ලෙ ඇකර්සියො, 5 (කාර්ය සඳහා වසා ඇත)
 • P.le Accursio, 5 (chiuso per lavori)
 • වියා පැඩොවා, 118
 • Via Padova, 118

හමුවීමේ වේලාවක් ලබා ගැනීම:

 • මෙම පිටුවේ සබැඳි සේවා මත ක්ලික් කර පහත උපදෙස් අනුගමනය කරන්න
 • ඉහත ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලවලින් එකක් අමතන්න. ඔබගේ හමුවීම ඔබ සඳහා වෙන් කිරීම කළ කාර්යාලයේදී සිදු වන බව, කරුණාකර සටහන් කර ගන්න.

ඔබට ලියාපදිංචිය සඳහා පහත ආකාරවලින්ද අයදුම් පත් එවිය හැකිය:

 • ෆැක්ස්: +39 02 884 60164
 • ඊමේල්: ServiziAlCittadino@postacert.comune.milano.it
  ඔබේ ඉල්ලීම සැකසීමේ කටයුතු පහසු වීමට සහ වේගවත් කර ගැනීමට කරුණාකර ඊමේල් මාතෘකා තීරයේ APR කේතය ඇතුළත් කරන්න.
 • ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ලිපි එවීම:

Settore Servizi al Cittadino

සෙටෝරෙ සෙර්විසි ඇල් සිටාධිනෝ

Ufficio Stranieri
උපිසියෝ ස්ට්රනියෙරි

Via Larga, 12

වියා ලාගා, 12

20122 Milano

20122 මිලාන්

Ufficio Stranieri
Via Larga,
12
20122 Milan

ඊමේල් අයදුම් පත් එවිය හැක්කේ පහත කරුණු සපුරාලන්නේ නම් පමණි:

) ඔබේ අයදුම් පතෙහි ඩිජිටල් අත්සන යොදා ඇත

) ඔබේ අයදුම් පත සුදුසුකම්ලත් අයදුම්කරුවෙකුගේ ඊමේල් හරහා එවීම

) ඔබට සරල ස්කෑන් කළ ඊමේලයක්, ඩිජිටල් අත්සන යෙදූ අයදුම් පත් පිටපතක් සහිතව, අයදුම්කරුගේ අනන්‍යතාව සහතික කිරීම සමග එවිය හැකිය

ස්ව-සහතික කිරීම

විදේශීය පුරවැසියන්ට මෙම සහතිකය ඔවුන් ඉතාලියේ නිල වශයෙන් වාසය කරන්නේ නම් පමණක් සැපයිය හැකි අතර, ඇතැම් අවස්ථාවලදී, සහතිකය ඉතාලි රජයේ හෝ පුද්ගලික ආයතනයක් විසින් සහතික කළ හැකිය.

ස්ව සහතිකයක් සකස් කරන්නේ කේසේදැයි විස්තර කරන මාර්ගෝපදේශයක්, විදේශීය භාෂාවකින් බාගත කර ගැනීමට සබැඳිමත ක්ලික් කරන්න